Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբՀայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ»
Պայմանագիր No՝ AFT-LR-01-3
26 հունվարի 2023թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ծրագրի շրջանակներում Նախագծով նախատեսվում են Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կառուցման և առաջին հարկի ուժեղացման աշխատանքները: Համայնքապետարանի շենքում նոր նախատեսվող քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) գործառույթը կազմակերպված է առաջին հարկում՝ գլխավոր մուտքին կից սպասասրահով: Նախատեսվում է նաև իրականացնել ներքին հարդարման, ինժեներական ցանցերի փոխարինման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները: Շինության ջեռուցումը իրականացվելու է էլեկտրական մարտկոցներով: Շենքի արտաքին էլեկտրամատակարարումը պարտավորվել է իրականացնել համայնքը: Առաջին հարկում բացի ՔՍԳ-ից հանրային օգտագործման համար նաև նախատեսվել են համակարգչային և սեմինար պարապմունքների սենքեր: Վարչական գործառույթը տեղակայված է երկրորդ հարկում՝ համայնքի ղեկավարի սենյակ, ընդունարան, աշխատակազմի ղեկավարի և համայնքի ղեկավարի տեղակալի աշխատասենյակներ, ֆինանսական բաժին, գաղտնի փաստաթղթերի և օժանդակ սենյակներ: Նաև նախատեսված է շքամուտք՝ երկրորդ հարկում շքապատշգամբով: Շինության ճակատները երեսապատվելու են ց/ա սվաղի ծածկույթով և քարե սալիկներով:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 210 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 232,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 80,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 160,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 38,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական» ներդրով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2023 թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գուրգեն Մացոյան, Գնումների բաժնի պետ
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60 +501
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Կայքէջ` www.atdf.am
հունվարի 26, 2023փետրվարի 23, 2023Մրցութային փաթեթ
Մարմաշենի վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Մարմաշենի վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում
Պայմանագիր No՝ TUR-15
29 դեկտեմբերի 2022թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-15 «Մարմաշենի վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` TUR-15 «Մարմաշենի վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝

Նախատեսվում է՝ վանական համալիր տանող 2.4կմ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում, ճանապարհն եզերող տեղանքից երկաթբետոնե շինարարական աղբի հեռացում, ճանապարհի եզրային շերտերի բարեկարգում, միակողմանի 1մ լայնությամբ մայթի կառուցում, ճանապարհային նշանների և զբոսաշրջային ցուցանակների տեղադրում, ճանապարհը ջրահեռացման տարրերով համալրում, արտաքին լուսավորության գծի կառուցում, համայնքային հողամասի սահմաններում ավտոկայանատեղու կառուցում, ավտոկայանատեղու հարակից տարածքում սանհանգույցի և պահակակետի կառուցում, սանհանգույցի համար ջրագծի /2,4 կմ/ և կոյուղագծի կառուցում, կոյուղու լոկալ մաքրման կայանի տեղադրում /4մ3/օր հզորությամբ/, վաճառատեղի հարթակի կառուցում, տաղավարների տեղադրում: Արտաքին էլեկտրամատակարարումն ապահովելու նպատակով՝ 40 ԿՎԱ կրպակային փակուղային ենթակայանի կառուցում, ենթակայանի էլեկտրամատակարարումը իրականացնելով 2660մ ընդհանուր երկարությամբ ստորգետնյա մալուխագծով՝ սնուցումն ապահովելով 110/35/10ԿՎ ենթակայանի Վանք 10 ԿՎ ուղղության ՏԵ4099-ի10 ԿՎ ճյոիղավորման վերջին հենարանից: Սանհանգույցի, վաճառատեղի, «Հեղնար աղբյուրի» հարակից տարածքների բարեկարգում՝ նստարաններով, աղբամաններով, զբոսաշրջային ցուցանակներով կահավորում:

Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 360 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 786,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ճանապարհերի և/կամ փողոցների կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների պայմանագրեր: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 543,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,086,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝
դ/ նվազագույնը 129,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային», «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկական» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (հունվար 2011 թ, վերանայված հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2023 թվականի փետրվարի 10-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
դեկտեմբերի 29, 2022փետրվարի 10, 2023Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում»
Պայմանագիր No՝ AFT-VZ-02
17 հունվարի 2023թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցման» ենթածրագիրը ներառում է հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝ կոյուղու գլխավոր կոլեկտորի և նրան միացվող տասնվեց կոյուղագծերի, ինչպես նաև բիոմաքրման կայանի կառուցումը։ Վերը նշված կոյուղու համակարգը, որի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 5 948 մ, նախատեսվում է իրականացնել 150 մմ, 200 մմ և 250 մմ նոմինալ տրամագծով պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներով։ Կոյուղու գլխավոր կոլեկտորի երկարությունը կազմում է 2 366 մ, իսկ գլխավոր կոլեկտորին միացվող կոյուղագծերի ընդհանուր երկարությունը՝ 3 582 մ։ Կոյուղու համակարգում նախատեսվում է տեղադրել 1000 մմ տրամագծով 185 հատ դիտահոր։ Դիտահորերը նախատեսված է իրականացնել հավաքովի կլոր հատվածքով երկաթբետոնե էլեմենտներից՝ թուջե մտոցներով։ Գլխավոր կոլեկտորը հատում է Երևան-Մեղրի միջպետական մայրուղին, մասնավորապես՝ անցնում է մայրուղին հատող 1600 մմ տրամագծով երկաթբետոնե սելավատար խողովակ-անցման միջով, իսկ կոյուղագծերը հատում են գետակներ և ձորակներ։ Այդ արգելքների անցման համար նախատեսված են մետաղական պաշտպանիչ պատյաններ և անցումային կամրջակներ։
Կոյուղու գլխավոր կոլեկտորի վերջում տեղադրվելու է երկու մոդուլից բաղկացած բիոմաքրման կայան։ Այն նախատեսված է մոտ 1000 պայմանական բնակչի սպասարկման համար, այն է՝ օրեկան 182 խմ /= 2 x 91 խմ/ կեղտաջրերի մաքրման համար։ Հարկ է նշել, որ բիոմաքրման կայանի տարածքը նախատեսված է երեք մոդուլի համար և բնակչության աճին զուգընթաց բիոմաքրման կայանը հնարավոր է համալրել ևս մեկ մոդուլով, որը կապահովի օրեկան 273 խմ /= 3 x 91 խմ/ կեղտաջրերի մաքրում՝ մոտ 1500 պայմանական բնակչի սպասարկման համար։ Շահագործման ժամանակ մոդուլներից մեկի խափանումը որևէ ազդեցություն չի գործում մյուս մոդուլի կամ մոդուլների աշխատանքի վրա։ Մոդուլները պատրաստվում են գործարանային արտադրության պոլիպրոպիլենե սալերից, որոնք հեշտությամբ հավաքվում են տեղակայման վայրում։
Բիոմաքրման կայանից դուրս եկող մաքրված և նանո-օզոնատորի միջոցով վարակազերծված ջրերը մոտ 640 մ երկարություն ունեցող խողովակաշարով բեռնաթափվելու են Արփա գետ։

Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 270 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)

ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 369,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` կոյուղագծերի կառուցման կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 218,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 436,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 61,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2023 թվականի փետրվարի 14-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Արթուր Սողոմոնյան, գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հունվարի 17, 2023փետրվարի 14, 2023Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015