Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վթարված սողանքային հատվածի վերակառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վթարված սողանքային հատվածի վերակառուցում
Պայմանագիր No՝ TUR-06-2-2
16 սեպտեմբերի 2022թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-06-2-2 «Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վթարված սողանքային հատվածի վերակառուցման» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վթարված սողանքային հատվածի վերակառուցման» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Փլուզված շեպի վերականգնում և ճանապարհի երթևեկելի հատվածի վերականգնում՝
1. Բանկետի կառուցում, քարելիցքով L=38մ, Hմիջինը=5,6մ,
2. Վերականգնվող լիցքի շեպից ստորգետնյա ջրի հեռացման միջոցառումներ, խողովակաշարի տեղադրում, միաձույլ բետոնային կառուցվածքներ,
3. Միաձույլ բետոնային հենապատի կառուցում՝ 58մ,
4. Լեռնային առվի կառուցում 156մ,
5. Ճանապարհի երթևեկելի հատվածի վերականգնում՝ 6մ լայնությամբ, 323մ։ երկարությամբ, երկշերտ ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթով,
6. Մակերեսային ջրահեռացման միջոցառումներ,
7. Անվտանգության միջոցառումների կահավորում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 150 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 303,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` Հասարակական շենքերի կառուցում՝ ներառյալ բարեկարգումը: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 75,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 150,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝
դ/ նվազագույնը 50,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (հունվար 2011 թ, վերանայված հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
սեպտեմբերի 16, 2022հոկտեմբերի 14, 2022Մրցութային փաթեթ
Գյումրու թիվ 1 դպրոցի պատշգամբի և մարզադահլիճի հիմնանորոգումԳնանշում ներկայացնելու հրավեր

ԳՆՀ-ի Պայմանագրի համարը՝ AFT-SH-03

ԳՆՀ-ի ամսաթիվը՝ 8 սեպտեմբերի 2022թ.

Հարգելի Կապալառու,

Գնանշում ներկայացնելու հրավեր (ԳՆՀ)

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «Գյումրու թիվ 1 դպրոցի պատշգամբի և մարզադահլիճի հիմնանորոգման» աշխատանքների համար:
2. «ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի «Մշակույթի և ժամանցի կենտրոն»-ի ալյումինե վիտրաժների փոխարինում ու սանհանգույցների վերանորոգում» ծրագրի նախաձեռնող խումբը (Պատվիրատու) հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու գնանշում վերընշյալ աշխատանքների համար:
Խարդախություն և կաշառակերություն
3. Բանկը պահանջում է Կապալառուներից համապատասխանել Բանկի Հակակոռուպցիոն ուղեցույցներին և նրա գերիշխող պատժամիջոցների քաղաքականությանն ու ընթացակարգերին, ինչպես սահմանված է ՀԲԽ-ի Պատժամիջոցների շրջանակում, և ինչպես սահմանված է Պայմանագրի պայմանների Հավելված Ա-ում:
4. Սույն քաղաքականության հետագա իրականացման ընթացքում Կապալառուները պետք է թույլատրեն և ստիպեն իրենց գործակալներին (հայտարարված լինեն դրանք կամ ոչ), ենթակապալառուներին, ենթախորհրդատուներին, ծառայություններ մատուցողներին, մատակարարներին և անձնակազմին թույլ տալ Բանկին ստուգել բոլոր հաշիվները, գրառումները և այլ փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են ԳՆՀ-ին և Պայմանագրի կատարմանը (շնորհման դեպքում) և դրանք աուդիտի ենթարկել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից:
Ընդունելի նյութեր, սարքավորումներ և ծառայություններ
5. Նյութերը, սարքավորումները և ծառայությունները, որոնք պետք է մատակարարվեն Պայմանագրով և ֆինանսավորվեն Բանկի կողմից, կարող են ծագել ցանկացած երկրից, որը պետք է լինի համաձայնության մեջ 9-րդ կետի հետ: Պատվիրատուի խնդրանքով Կապալառուներից կարող է պահանջվել ապացույցներ ներկայացնել նյութերի, սարքավորումների և ծառայությունների ծագման վերաբերյալ:
Իրավասու կապալառուներ
6. Այն դեպքում, երբ Կապալառուները համատեղ գործունեությամբ (ՀԳ) են հանդես գալի, ՀԳ-ի բոլոր անդամները համապարտ և առանձին պատասխանատվություն են կրում ամբողջ Պայմանագրի կատարման համար՝ Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: ՀԳ-ն պետք է նշանակի ներկայացուցչի, ով իրավասու կլինի իրականացնել ՀԳ-ի բոլոր գործերը իր և բոլոր անդամների անունից Գնանշումների հարցման գործընթացի ընթացքում և, եթե ՀԳ-ին շնորհվել է պայմանագիր, պայմանագրի կատարման ընթացքում:
7. Կապալառուն կարող է ունենալ ցանկացած երկրի քաղաքացիություն, որը պետք է լինի համաձայնության մեջ 8-րդ և 9-րդ կետերի համապատասխան սահմանափակումներին: Կապալառուն համարվում է երկրի քաղաքացիություն ունեցող, եթե Կապալառուն ստեղծվել, ստեղծվել կամ գրանցված է և գործում է այդ երկրի օրենսդրության դրույթներին համապատասխան, ինչպես վկայում են նրա հիմնադիր կանոնադրությունը (կամ հիմնադրման կամ միավորման համարժեք փաստաթղթերը) և դրա գրանցման փաստաթղթերը, ըստ դեպքերի: Այս չափանիշը պետք է կիրառվի նաև առաջարկվող ենթակապալառուների կամ ենթախորհրդատունների քաղաքացիության որոշման համար՝ Առնչվող ծառայություններ ներառող Պայմանագրի ցանկացած մասի:
8. Ընկերությունները և անհատները կարող են իրավասու չլինել, եթե այդպես է սահմանված ստորև բերված 9-րդ կետում և.
(ա) որպես օրենքի կամ պաշտոնական կանոնակարգերի, Վարկառուի երկիրն արգելում է առևտրային հարաբերություններն այդ երկրի հետ, պայմանով, որ Բանկը համոզված է, որ նման արգելքը չի կանխարգելում արդյունավետ մրցակցությունը ապրանքների մատակարարման կամ պահանջվող աշխատանքների կամ ծառայությունների պայմանագրեր կնքելու համար. կամ
(բ) Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության VII գլխի համաձայն ընդունված Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի որոշման համապատասխանության ակտով Վարկառուի երկիրն արգելում է այդ երկրից ապրանքների ներմուծումը կամ աշխատանքների կամ ծառայությունների պայմանագրեր կնքելը, կամ ցանկացած վճարումները ցանկացած երկրին, անհատին կամ կազմակերպության:
9. Հղում կատարելով 5-րդ և 7-րդ, ի գիտություն Կապալառուներին, այս պահին գնումների այս գործընթացից բացառված են հետևյալ երկրների ընկերությունները, ապրանքներն ու ծառայությունները.
(ա) Համաձայն 5-րդ և 8-րդ (ա) կետերի,
(բ) Համաձայն 5-րդ և 8-րդ (բ) կետերի:
10. Կապալառուն, որը ենթարկվել է Բանկի կողմից պատժամիջոցների՝ համաձայն Բանկի Հակակոռուպցիոն ուղեցույցների՝ համաձայն իր գերակշռող պատժամիջոցների քաղաքականության և ընթացակարգերի, ինչպես սահմանված է ՀԲԽ-ի Պատժամիջոցների շրջանակում, ինչպես նկարագրված է Պայմանագրի պայմանների հավելվածում (Հավելված Ա) 2.2-րդ կետի դ. ենթակետում իրավասու չէ ներկայացնել Գնանշումներ կամ շնորհվել կամ այլ կերպ օգտվել Բանկի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրից՝ ֆինանսական կամ այլ կերպ, այն ժամանակահատվածում, որը Բանկը կսահմանի: Արգելքազրկված ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց ցանկը հասանելի է Բանկի արտաքին կայքում՝ http://www.worldbank.org/debarr:
11. Կապալառուները, որոնք Պետական սեփականություն հանդիսացող ձեռնարկություններ կամ հաստատություններ են Պատվիրատուի երկրում, կարող են իրավասու լինել մրցակցելու և Պայմանագիր(ներ) ստանալու համար միայն այն դեպքում, եթե նրանք կարող են Բանկի համար ընդունելի ձևով հաստատել, որ նրանք.
(ա) իրավական և ֆինանսապես ինքնավար են.
(բ) գործում է առևտրային իրավունքի համաձայն. և
(գ) չեն գտնվում Պատվիրատուի հսկողության ներքո:
12. Կապալառուն չպետք է ունենա շահերի բախում: Ցանկացած Կապալառու, որի մոտ հայտնաբերվում է շահերի բախում, պետք է որակազրկվի: Կապալառուն կարող է դիտարկվել որպես շահերի բախում սույն Գնանշման հարցման գործընթացի նպատակների համար, եթե Կապալառուն.
(ա) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է, վերահսկվում է կամ գտնվում է ընդհանուր հսկողության տակ մեկ այլ Կապալառուի կողմից, որը Գնանշում է ներկայացրել.
(բ) ստանում է կամ ստացել է որևէ ուղղակի կամ անուղղակի սուբսիդիա մեկ այլ Կապալառուից, որը Գնանշում է ներկայացրել.
(գ) ունի նույն լիազորված ներկայացուցիչ, ինչպես մեկ այլ Կապալառու, որը Գնանշում է ներկայացրել.
(դ) փոխհարաբերություններ ունի մեկ այլ Կապալառուի հետ, որը ներկայացրել է Գնանշում, ուղղակիորեն կամ ընդհանուր երրորդ անձանց միջոցով, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս ազդել մեկ այլ Կապալառուի գնանշման վրա կամ ազդել Պատվիրատուի որոշումների վրա՝ կապված սույն գնանշման հայտի գործընթացի հետ, կամ
(ե) կամ նրա փոխկապակցված կազմակերպություններից որևէ մեկը մասնակցել է որպես խորհրդատու այն աշխատանքների նախագծման կամ տեխնիկական բնութագրերի պատրաստմանը, որոնք հանդիսանում են Գնանշումների հարցման գործընթացի առարկա, կամ
(զ) կամ նրա փոխկապակցված կազմակերպություններից որևէ մեկը աշխատանքի է ընդունվել (կամ առաջարկվել է աշխատանքի ընդունվել) Պատվիրատուի կամ Վարկառուի կողմից՝ Պայմանագիրը իրականացնելու համար. կամ
(է) տրամադրում է ապրանքներ, աշխատանքներ կամ ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք առաջացել են կամ ուղղակիորեն կապված են խորհրդատվական ծառայությունների հետ՝ սույն գնանշումների հայտում նշված նախագծի նախապատրաստման կամ իրականացման համար, որը այն տրամադրել կամ տրամադրվել է որևէ մասնաճյուղի կողմից, որն ուղղակիորեն. կամ անուղղակիորեն վերահսկում է, վերահսկվում է այդ ընկերության կողմից կամ գտնվում է ընդհանուր վերահսկողության ներքո. կամ
(ը) սերտ գործարար կամ ընտանեկան հարաբերություններ ունի Վարկառուի (կամ ծրագիրն իրականացնող գործակալության կամ վարկի մի մասի ստացողի) պրոֆեսիոնալ անձնակազմի հետ, (i) ովքեր. առարկայական պայմանագրի գնանշումների կամ բնութագրերի և/կամ գնանշումների գնահատման հարցումը. կամ (ii) կներգրավվի նման Պայմանագրի իրականացման կամ վերահսկման մեջ, եթե այդպիսի հարաբերություններից բխող հակամարտությունը չի լուծվել Բանկի համար ընդունելի ձևով Գնանշման հարցման գործընթացի և Պայմանագրի կատարման ընթացքում:
Գնանշումների վավերականությունը
13. Գնանշման առաջարկները վավեր են մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 23. այս ժամկետը պետք է լինի համեմատաբար կարճ, այսինքն՝ բավարար՝ արագացված հիմունքներով գնանշումների և ցանկացած հաստատման գնահատումն ավարտելու համար]:
Գին
14. Կապալառուն պետք է նշի իր ընդհանուր գինը Կապալառուի գնանշման ձևում:
15. Կապալառուն նաև պետք է լրացնի իր դրույքաչափերը և գները աշխատանքների բոլոր կետերի համար, որոնք նկարագրված են կից նախագծում: Այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ Կապալառուի կողմից դրույքաչափ կամ գին չի մուտքագրված, Պատվիրատուի կողմից չեն վճարվի կատարման ժամանակ և համարվում են, որ ծածկված են այլ ապրանքների և գների դրույքաչափերով, որոնք նշված են Քանակների մասին:
Դրույքաչափերը և գները պետք է ներառեն բոլոր տուրքերը, հարկերը և այլ տուրքերը, որոնք առկա են պայմանագրով Կապալառուի կողմից գնանշման ներկայացման վերջնաժամկետից 7 (յոթ) օրվա դրությամբ:
Կապալառուի կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկանք ապառքների վերաբերյալ ՀՀ ՊԵԿ-ից տրված Գնանշում ներկայացման օրվանից յոթ օր առաջ:
16. Կապալառուն, որը ակնկալում է կատարել այլ արժույթով ծախսեր Պատվիրատուի երկրից դուրս մատակարարված աշխատանքների համար և ցանկանում է համապատասխան վճարում կատարել, պետք է նշի իր ընտրած արտարժույթը, ի լրումն տեղական արժույթի՝ ՀՀ դրամի.
17. Գնանշման արժույթը (արժույթները) և վճարումների արժույթը (արժույթները) պետք է լինեն նույնը:
Տեխնիկական առաջարկ
18. Կապալառուն պետք է ներկայացնի տեխնիկական առաջարկ, ներառյալ աշխատանքային մեթոդների, սարքավորումների, անձնակազմի, ժամանակացույցի և ցանկացած այլ համապատասխան տեղեկատվություն, բավական մանրամասն՝ ցույց տալու համար իր առաջարկի համապատասխանությունը աշխատանքի պահանջներին և ավարտի ժամանակին:
Պարզաբանումներ
19. Սույն ԳՆՀ-ի վերաբերյալ ցանկացած պարզաբանման հարցում կարող է գրավոր ուղարկվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի Գործադիր տնօրենին Արթուր Սողոմոնյանին հետևյալ Էլ.-փոստի հասցեներով` atdf@atdf.am, procurement@atdf.am մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 17-ը ժամը 12:00-ը: Պատվիրատուն իր պատասխանի պատճենները կուղարկի բոլոր Կապալառուներին, ներառյալ հարցման նկարագրությունը, բայց առանց դրա աղբյուրը նշելու:
Գնանշման ներկայացում
20. Գնանշումները պետք է ներկայացվեն Հավելված 2-ին կից ձևով և էլեկտրոնային գնումների ARMEPS (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ը ժամը 12:00-ն(*):Հայտերի ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից:
(*)Ծանոթագրություն՝ Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:
21. Գնանշումների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ը ժամը 12:00:
22. Գնանշումների ներկայացման հասցեն է.
Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռախոս՝ (374 60) 50 15 60
Էլ.-փոստ՝ atdf@atdf.am
Լիազորված ներկայացուցչի անունը`
Արթուր Սողոմոնյան, ՀՏԶՀ-ի գործադիր տնօրեն

Գնանշումների բացում
23. Գնանշումները կբացվեն Պատվիրատուի ներկայացուցիչների կողմից Գնանշման ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտից անմիջապես հետո:

Գնանշումների գնահատում
24. Գնանշումները կգնահատվեն տեխնիկական առաջարկի պանաջներին էապես համապատասխանությանը հիման վրա:
25. Գնահատման և համեմատության նպատակով Գնանշումների արժույթը (արժույթները) փոխարկվում են միասնական արժույթի: Տարբեր արժույթներով արտահայտված վաճառքի փոխարժեքով առաջարկվող գները միասնական արժույթի փոխարկելու համար համեմատական նպատակներով պետք է օգտագործվի՝ ՀՀ դրամը: Փոխարժեքի աղբյուրը հետևյալն է. ՀՀ Կենտրենական բանկի օրվա փոխարժեքը: Փոխարժեքի ամսաթիվը հետևյալն է՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ը:
26. Տեխնիկապես համապատասխան գնանշումների համար գնահատված ընդհանուր գները՝ բացառությամբ ժամանակավոր գումարների և չնախատեսված դեպքերի համար ցանկացած պահուստի, բայց ներառյալ ցերեկային աշխատանքները, որտեղ մրցունակ գները, կհամեմատվեն՝ գնահատված ամենացածր գին/գները որոշելու համար:

Պայմանագրի շնորհում
27. Պայմանագիրը կշնորհվի Կապալառուին, որը բավարարում է համապատասխանության պահանջներին՝ համաձայն ԳՆՀ-ի, առաջարկում է ամենացածր գնահատված գին/գները, առաջարկում է տեխնիկապես համապատասխան գնանշում և երաշխավորում է Աշխատանքների ավարտը մինչև նշված ամսաթիվը:
28. Պատվիրատուն կհրավիրի հաղթող Կապալառուին/ներին էլ-փոստով ցանկացած քննարկման համար, որը կարող է անհրաժեշտ լինել պայմանագիրը կնքելու համար կամ պայմանագրի ստորագրման համար:
29. Պատվիրատուն պարտավոր է ամենաարագ միջոցներով տեղեկացնել մյուս Կապալառուներին պայմանագրի շնորհման իր որոշման վերաբերյալ: Չհաղթած Կապալառուն կարող է պահանջել պարզաբանումներ, թե ինչու իր հայտը չի հաղթել: Պատվիրատուն ողջամիտ ժամկետում կանդրադառնա այս խնդրանքին:
30. Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքելուց հետո 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում պետք է հրապարակի պայմանագրի շնորհման ծանուցում իր կայքում, եթե առկա է, անվճար հասանելիությամբ, կամ ազգային շրջանառության թերթում կամ UNDB առցանց թերթում: Տեղեկատվությունը պետք է ներառի հաղթող Կապալառուի անունը, պայմանագրի գինը, պայմանագրի տևողությունը, դրա շրջանակի ամփոփագիրը և Կապալառուների անունները և դրանց գնանշված և գնահատված գները:

Պատվիրատուի անունից.

Ստորագրություն՝

Անուն՝ Արթուր Սողոմոնյան


Պաշտոն՝ ՀՏԶՀ-ի գործադիր տնօրեն
սեպտեմբերի 08, 2022հոկտեմբերի 06, 2022Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբՀայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ»
Պայմանագիր No՝ AFT-LR-01
15 սեպտեմբերի 2022թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում, երկրորդ հարկի կառուցմամբ» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ծրագրի շրջանակներում Նախագծով նախատեսվում են Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կառուցման և առաջին հարկի ուժեղացման աշխատանքները: Համայնքապետարանի շենքում նոր նախատեսվող քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) գործառույթը կազմակերպված է առաջին հարկում՝ գլխավոր մուտքին կից սպասասրահով: Նախատեսվում է նաև իրականացնել ներքին հարդարման, ինժեներական ցանցերի փոխարինման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները: Շինության ջեռուցումը իրականացվելու է էլեկտրական մարտկոցներով: Շենքի արտաքին էլեկտրամատակարարումը պարտավորվել է իրականացնել համայնքը: Առաջին հարկում բացի ՔՍԳ-ից հանրային օգտագործման համար նաև նախատեսվել են համակարգչային և սեմինար պարապմունքների սենքեր: Վարչական գործառույթը տեղակայված է երկրորդ հարկում՝ համայնքի ղեկավարի սենյակ, ընդունարան, աշխատակազմի ղեկավարի և համայնքի ղեկավարի տեղակալի աշխատասենյակներ, ֆինանսական բաժին, գաղտնի փաստաթղթերի և օժանդակ սենյակներ: Նաև նախատեսված է շքամուտք՝ երկրորդ հարկում շքապատշգամբով: Շինության ճակատները երեսապատվելու են ց/ա սվաղի ծածկույթով և քարե սալիկներով:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 210 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 232,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 107,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 214,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 38,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական» ներդրով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գուրգեն Մացոյան, Գնումների բաժնի պետ
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60 +501
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Կայքէջ` www.atdf.am
սեպտեմբերի 15, 2022հոկտեմբերի 13, 2022Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես և Գետահովիտ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես և Գետահովիտ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնում»
Լոտ 1՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»
Լոտ 2՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի արտաքին ջրագծի և աղբյուրակապերի կառուցում»
Պայմանագիր No՝ AFT-TV-03-4/AFT-TV-04
29 սեպտեմբերի 2022թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես և Գետահովիտ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես և Գետահովիտ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝

Լոտ 1՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»

Ծրագրով նախատեսվում է «Մեծ աղբյուր» ջրաղբյուրի ջուրը, պոմպերի միջոցով մղել գոյություն ունեցող ՕԿՋ, որից գոյություն ունեցող բաշխիչ ցանցով սպառողները կստանան ջուր: Աղբյուրի հարակից տարածքում նախատեսվում են 25 խմ տարողությամբ ջրհավաք ջրավազանի, պոմպակայանի, քլորակայանի, գետի երկայնքով հենապատի և տարածքը շրջափակող սանիտարական գոտու կառուցում: Պոմպակայանում տեղադրվում է 2 պոմպ (1 աշխատող, 1 պահեստային), որոնց աշխատանքը ավտոմատացված է: Նախատեսվող 1.1կմ երկարությամբ d=76x4.0մմ տրամագծով պողպատե մղման խողովակաշարով ջուրը տրվում է բնակավայրի գոյություն ունեցող ՕԿՋ: Նախատեսվում է ՕԿՋ կառավարման հանգույցների վերակառուցում: ՕԿՋ-ի տարածքում նախատեսվում է սանիտարական գոտիների կառուցում:

Լոտ 2՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի արտաքին ջրագծի և աղբյուրակապերի կառուցում»

Գետահովիտ գյուղի խմելու-կենցաղային կարիքների համար ներկայումս անհրաժեշտ է 15.51լ/վրկ ջրաքանակ, որը իրենից ներկայացնում է առավելագույն օրվա միջին վայրկենական ծախսը: Նախատեսվող և գործող աղբյուրների գումարային ելքը հասնում է մինչև 12լ/վրկ-ի, որը էականորեն կբարելավում է գյուղի ներկայիս ջրապահանջը։
Համաձայն նախագծման առաջադրանքի անհրաժեշտ ջրապահանջը լրացնելու համար նախատեսվել է կապտաժավորել Քամուտ և Սառնաղբյուր կոչվող տարածքների աղբյուրները։ Առաջինի ելքը, համաձայն հիդրոեկրաբանական եզրակացության, գնահատվում է 3,1լ/վ, իսկ երկրորդ խումբ աղբյուրներինը 2լ/վրկ։ Այդ նպատակով նախատեսվում է յուրաքանչյուր տեղամասում կառուցել 3 ջրընդունիչ կառուցվածք։ Ընդհանուր թվով վեց ջրընդունիչներից չորսը իրենցից ներկայացնում են բետոնյա ջրհավաք պատեր լցված ֆիլտրող շերտերով, մյուս երկուսը ունեն նույն կառուցվածքը, բացի այդ հավաքող պատին հարակից նախատեսված է թաց խուց ջրի հավաքման համար, ինչպես նաև փականային հանգույցների համար չոր խուց։
Նշված ջրաղբյուրների տարածքում նախատեսվում է կառուցել սանիտարական պահպանման գոտու ցանկապատ՝ մետաղական խողովակ-հենարաններով և փշալարով։
Նախատեսվել է նաև կառուցել նոր ջրատար «Քամուտ»-ից մինչև «Սառնաղբյուր» աղբյուրակապի տարածք (Ջրընդունիչ 6-ի թաց խուց) այնուհետև ջրատար մինչ Գետահովիտ գյուղի գոյություն ունեցող 460մ3 ծավալով ՕԿՋ։ Ջրատարերի առանձին հատվածները, կախված հիդրավլիկայից, երկրաբանական պայմաններից և աշխատանքի կազմակերպման հնարավորություններից նախատեսվում են կառուցել OD90 PN10, OD90 PN16 պոլիէթիլենե L=10968.5մ և Dn89x4.5 պողպատե L=6487մ խողովակներից ուժեղ հակակորոզիոն մեկուսացումով։ Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում է տեղադրել օդահեռ և թողարկ փականային հորեր՝ 57 հատ։ Ջրատարի վրա նախատեսվել է 6 հատ մարիչ հորեր՝ ապահովելով ջրատարում թույլատրելի ճնշումները։
Ջ2 ջրատարի ՆԿ9+20-ՆԿ39+00 և ՆԿ60+62-ՆԿ109+30 ուղեծիրն անցնում է անտառածածկ տարածքի ներկայումս շահագործվող, առանձին հատվածներում ներկայումս չշահագործվող ճանապարհներով և կածաններով։ Շահագործվող ճանապարհների հատվածներում շինարարական մեխանիզմների տեղաշարժի անցանելիությունը ապահովելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել որոշ կախված կամ գետնին մոտեցած ճղերի հատում: Հաշվի առնելով պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման եվ անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանելու մասին օրենքի պահանջները, սույն նախագծում նախատեսվում է տնկարքների իրականացում։ Համաձայն վերը նշված կարգի պահանջների սույն նախագծով նախատեսվում է հասցված վնասի կրկնակիին համարժեք տարածքի ծառատունկի իրականացում ։ Ծառատունկը պետք է իրականացնել տվյալ տարածքին բնորոշ ծառատեսակներով՝ հաճարենու և բոխու տնկիներով։ Քանի որ միկրոծրագրի արժեքի վարկայի մասը գերազանցում է մեկ միկրոծրագրին հատկացվող վարկային միջոցների առավլագույն չափը՝ հաշվի առնելով ներկայիս ԱՄՆ-ի դոլար-ՀՀ դրամ փոխարժեքի չափը (1 ԱՄՆ դոլարը 410.82 ՀՀ դրամ), ՀՏԶՀ համայնքի հետ քննարկել և համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ ջրատարաի վերջնամասի 3120մ հատվածի՝ մինչւ ՕԿՋ-ն, խրամուղու քանդման և առաջացած ժայռակտորները աղբավայր հեռացման հողային աշխատանքները կիրականացվի համայքի կողմից, որի ընդհանուր արժեքը գնահատված է մոտ 19.8 մլն ՀՀ դրամ։ Ձեռք բերված համաձայնությունը կարձանագրվի համայնքի հետ կնքվող համաձայնագրում:

Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ Լոտ 1- 150 օր և Լոտ 2- 480 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
Լոտ 1՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»

ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 210,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` արտաքին խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 69,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 138,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 35,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

Լոտ 2՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի արտաքին ջրագծի և աղբյուրակապերի կառուցում»

ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 353,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` արտաքին խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 186,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 372,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / նվազագույնը 39,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Արթուր Սողոմոնյան, գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
սեպտեմբերի 29, 2022հոկտեմբերի 27, 2022Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015